Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Akty prawne


Podstawą działania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (WBGiTR w Gdańsku) jest Uchwała Nr 229/XIII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 października 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego oraz nadaniu jej statutu.

Od dnia 01 stycznia 2008 roku WBGiTR w Gdańsku na podstawie ww. Uchwały wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie województwa, ustawie z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawie z dnia 26 marca 1982 roku –o scalaniu i wymianie gruntów, ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz Statutem Biura.

Uchwałą Nr 724/XXXIV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 października 2013 roku o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego oraz nadaniu jej  statutu, wprowadzono zmiany w Statucie Biura.

Na mocy ww. Uchwały WBGiTR w Gdańsku wykonuje dodatkowo zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów przypisane marszałkowi ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym w szczególności realizuje zadania wynikające z niniejszej ustawy dotyczące: zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne, umorzeń należności i opłat rocznych, planowanego podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych wraz z Planem rzeczowo-finansowym oraz prowadzi finansowo-księgową obsługę należności i opłat, związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych, pobieranych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W związku ze zmianą art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na mocy Uchwały Nr 179/XVI/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego oraz nadaniu jej statutu, WBGiTR w Gdańsku wykonuje również zadania Marszałka Województwa Pomorskiego w charakterze wierzyciela dochodów budżetu województwa związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych. Zadania te obejmują w szczególności wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, stosownie do wymogów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dla prawidłowego wywiązywania się z powyższych funkcji, Dyrektor WBGiTR w Gdańsku, odrębnym Upoważnieniem została umocowana do podpisywania w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego upomnień, tytułów wykonawczych oraz innych pism niezbędnych dla realizacji zadań wierzyciela.

Należności i opłaty, stanowią dochody budżetu województwa i przekazywane są przez WBGiTR w Gdańsku na wyodrębniony rachunek bankowy Województwa Pomorskiego.

Sejmik Województwa Pomorskiego, mając na uwadze ilość powierzonych zadań
Wojewódzkiemu Biuru Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, uznał że zasadnym
jest utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora i przekazanie mu części zadań.
Tym samym na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 351/XXXIII/17
z dnia 27 marca 2017 roku nastąpiła zmiana Statutu Wojewódzkiego Biura Geodezji
i Terenów Rolnych w Gdańsku w zakresie struktury organizacyjnej.

Na mocy Uchwały nr 550/L/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 października 2018 roku wprowadzono zmiany do Statutu Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku oraz nastąpiła zmiana Schematu organizacyjnego Biura. W WBGiTR w Gdańsku utworzono nowy Dział systemów geoinformatycznych oraz dostosowano Statut do aktualnie realizowanych przez Biuro zadań o charakterze wojewódzkim

Nadzór nad działalnością WBGiTR w Gdańsku sprawuje Zarząd Województwa Pomorskiego.


 Materiały:

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Statut aktualizacja z roku 2020r Obowiązująca zmiana Statutu Uchwała Nr 223/XIX/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 roku
188 KB
pdf Archiwalny Schemat organizacyjny 2018 r Archiwalny Schemat organizacyjny WBGiTR w Gdańsku z roku 2018 Schemat organizacyjny załącznik do Uchwały Nr 550/L/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 października 2018 roku
53 KB
pdf Statut-aktualizacja-z-roku-2018 Obowiązująca zmiana Statutu Uchwała Nr 550/L/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 października 2018 roku
789 KB
pdf Archiwalny Schemat organizacyjny 2017 r. Archiwalny Schemat organizacyjny WBGiTR w Gdańsku z roku 2017 Schemat organizacyjny załącznik do Uchwały Nr 351/XXXIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 maca 2017 roku
329 KB
pdf Statut aktualizacja z roku 2017 Archiwalna zmiana Statutu Uchwała Nr 351/XXXIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 roku
1 MB
pdf Archiwalny Schemat organizacyjny 2015 r. Archiwalny Schemat organizacyjny WBGiTR w Gdańsku z roku 2015 Schemat organizacyjny załącznik do Uchwały Nr 179/XVI/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku
153 KB
pdf Statut aktualizacja z roku 2015 Archiwalna zmiana Statutu Uchwała Nr 179/XVI/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku
3 MB
pdf Archiwalny Schemat organizacyjny aktualizacja 2013 r. Archiwalny Schemat organizacyjny WBGiTR w Gdańsku z roku 2013 Schemat organizacyjny załącznik do Uchwały Nr 724/XXXIV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 października 2013 roku
445 KB
pdf Statut aktualizacja z roku 2013 Archiwalna zmiana Statutu Uchwała Nr 724/XXXIV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 października 2013 roku
1 015 KB
pdf Archiwalny Schemat organizacyjny WBGiTR w Gdańsku z roku 2008r Archiwalny Schemat organizacyjny WBGiTR w Gdańsku z roku 2008r Schemat organizacyjny załącznik do Uchwały Nr 229/XIII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 października 2007 roku
214 KB
pdf Statut z roku 2008 Archiwalny Statut Uchwała Nr 229/XIII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 października 2007 roku
493 KB

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji