Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

I. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 

1. Dyrektor WBGiTR w Gdańsku przyjmuje skargi i wnioski w siedzibie Biura – w każdy  poniedziałek w godzinach 14.30 – 15.30.
2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następujący sposób:
a) pisemnie na adres – Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ul.     Sucha 12, 80-531 Gdańsk,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ,
c) Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /WBGITRGDA/skrytka ,
d) ustnie do protokołu – w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
3. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
4. Skargi i wnioski, nadsyłane pocztą i drogą elektroniczną, powinny zawierać dane wnoszącego skargę lub wniosek:
a) imię, nazwisko (nazwę)
b) adres zamieszkania wnoszącego skargę (w tym – kod pocztowy)
c) zwięzły opis treści sprawy
5. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego wnoszącego skargę lub wniosek pozostawione zostaną bez rozpoznania.
6. WBGiTR w Gdańsku nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.
7. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

II. Sposoby przedkładania korespondencji i podań

 

1. Korespondencję skierowaną do WBGiTR w Gdańsku przedkłada się w następujący sposób:
a) pisemnie na adres – Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk,
b) w formie elektronicznej poprzez jej przesłanie na adres email:,
c) ePUAP: Link i Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /WBGITRGDA/skrytka,
d) osobiście w Sekretariacie WBGiTR w Gdańsku.
2. Sposoby wnoszenia i treść podań:
a) Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone są zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego pisemnie, ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą WBGiTR w Gdańsku – Link i Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /WBGITRGDA/skrytka,
b) Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
c) Podanie wniesione pisemnie lub ustnie winno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. W przypadku gdy wnoszący podanie nie może lub nie potrafi złożyć podpisu, w jego imieniu podpisuje podanie osoba upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu,
d) Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości jego ustalenia, wówczas podanie pozostawia się bez rozpoznania,
e) W przypadku gdy podanie nie spełnia innych wymagań, ustalonych w przepisach prawa, wzywa się wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż siedem dni,z pouczeniem, że nieusunięcie wskazanych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania,
f) Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być zaopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, a także zawierać dane w ustalonym formacie zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji