Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności BIP Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mogą się zdarzyć sporadyczne sytuacje, w których np. zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja i dojazd

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
ul. Sucha 12
80-531 Gdańsk

Budynek położony jest pomiędzy ulicami: Suchą i Uczniowską. Wejście do budynku od strony ulicy Suchej.
Do Biura można dojechać zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu.

Najbliższe przystanki:

 • Stadion (około 720 metrów) – przystanek tramwajowy
 • Stadion (około 720 metrów) – przystanek autobusowy

Dojazd do przystanku liniami:

 • Stadion – liniami tramwajowymi :7, 10
 • Stadion – liniami autobusowymi: 158, 258, 283

Linie tramwajowe i autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Suchej.

Do wejścia prowadzi chodnik z kostki brukowej zwieńczony trzema schodami przed wejściem do budynku. Brak podjazdu dla wózków. Ze względu na brak dostosowanych drzwi wejściowych dla osób niepełnosprawnych, a także ograniczoną ilość miejsca do manewrowania wózkiem, wymagana jest asysta osoby trzeciej. Na drzwiach zamontowany jest przycisk przywołania. Za drzwiami wejściowymi znajduje się pomieszczenie portiera.

Możliwość poruszania się na wózku tylko do holu głównego za pomocą osoby trzeciej – wąskie drzwi i podest.

Oznaczenie

 • Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu (od ul. Suchej).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Parking + Miejsca postojowe

Przed wejściem do budynku od ul. Suchej znajduje się bezpłatny publiczny parking. Brak wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat

Sekretariat znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie od wejścia głównego budynku. Ze względu na bariery architektoniczne (nie przystosowane drzwi) wymagana asysta osoby trzeciej. W związku z powyższym prosimy o umówienie wizyty z 3-dniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub e-mailem celem zapewnienia asysty.

Kontakt:
Agnieszka Weltrowska
telefon: (58) 343-00-87; wew. 20
e-mail:

Trasa wolna od przeszkód

Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz parter i piętro, nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózku.

Winda

W budynku nie ma windy.

Toalety

W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa niesłyszących

Biuro nie posiada pętli indukcyjnych.

Pies asystujący

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego WBGiTR w Gdańsku Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego WBGiTR w Gdańsku
108 KB
pdf INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
263 KB
doc INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
17 KB

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji