Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bip.wbgitr.gdansk.pl/

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów rolnych w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku..

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-05-30.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których np. zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
  • Zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Weltrowska, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 343 00 87 wew. 20 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

ul. Sucha 12
80-531 Gdańsk

Lokalizacja i dojazd
Budynek położony jest pomiędzy ulicami: Suchą i Uczniowską. Wejście do budynku od strony ulicy Suchej.
Do Biura można dojechać zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu.

Najbliższe przystanki:
Stadion (około 720 metrów) – przystanek tramwajowy
Stadion (około 720 metrów) – przystanek autobusowy

Dojazd do przystanku liniami:
Stadion – liniami tramwajowymi :7, 10
Stadion – liniami autobusowymi: 158, 258, 283
Linie tramwajowe i autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysoko podłogowymi.

Z uwagi na trwające prace budowlane w dzielnicy Letnica mogą wystąpić problemy z dojazdem do Biura.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Suchej.
Do wejścia prowadzi chodnik z kostki brukowej zwieńczony trzema schodami przed wejściem do budynku. Brak podjazdu dla wózków. Ze względu na brak dostosowanych drzwi wejściowych dla osób niepełnosprawnych, a także ograniczoną ilość miejsca do manewrowania wózkiem, wymagana jest asysta osoby trzeciej. Na drzwiach zamontowany jest przycisk przywołania. Za drzwiami wejściowymi znajduje się pomieszczenie portiera.
Możliwość poruszania się na wózku tylko do holu głównego za pomocą osoby trzeciej – wąskie drzwi i podest.

Oznaczenie
Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu (od ul. Suchej).
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Parking + Miejsca postojowe
Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 30 metrów.
Parking jest bezpłatny.
Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez bramę.

Sekretariat
Sekretariat znajduje się na parterze, w korytarzu po prawej stronie od wejścia głównego budynku. Ze względu na bariery architektoniczne (nie przystosowane drzwi) wymagana asysta osoby trzeciej. W związku z powyższym prosimy o umówienie wizyty z 3-dniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub e-mailem celem zapewnienia asysty.
Kontakt:
Agnieszka Weltrowska
telefon: (58) 343-00-87; wew. 20
e-mail:

Trasa wolna od przeszkód
Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz parter i piętro, nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózku.

Winda
W budynku nie ma windy.

Toalety
W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa niesłyszących
Biuro nie posiada pętli indukcyjnych.

Pies asystujący
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego WBGiTR w Gdańsku Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego WBGiTR w Gdańsku
108 KB
pdf INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
263 KB
doc INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
17 KB

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji