Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej WBGiTR w Gdańsku

 

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Uwarunkowania prawne:
Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest niezbędne dla funkcjonowania ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenia MSWiA z 17 maja 2002 w sprawie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (Dz.U. Nr 67, poz. 619).

Co to jest informacja publiczna?
Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1). Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny. Prawo to obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej, wówczas gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:

 • organach władzy publicznej – w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
 • polityce władz – w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych,
 • danych publicznych – w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa,
 • majątku publicznym.

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie – ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)
Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie – rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619)
Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiązany do tego ustawą.
Podmiot” oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej pod adresem www.bip.[domena jednostki].pl

BIP” oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.
Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad.
Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art. 6, ust.2).

Dostęp do informacji ,które nie zostały zamieszczone na stronach BIP Jednostki.

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Wniosek o udostępnienie informacji których nie ma na stronach BIP Jednostki w wersji edytowalnej i do wydruku można pobrać klikając na link “wniosek o udostępnienie informacji publicznej” , na końcu tej publikacji w liście załączników do pobrania.


NAGŁÓWEK

Znajduje się na górze strony. Może składać się z:

 • logo Biuletynu, którego naciśnięcie spowoduje otwarcie strony głównej Biuletynu www.bip.wbgitr.gdansk.pl.
 • logo WBGiTR – nieaktywne, dekoracja graficzna

 

MENU
Menu jest podzielone na rozwinięte grupy tematyczne zawierające działy.
Nawigacja polega na kliknięciu w wybrany dział z grupy tematycznej, co spowoduje pojawienie się w oknie wyświetlania stron konkretnych danych powiązanych z działem.
Kliknięcie grupy tematycznej automatyczne powoduje rozwinięcie w menu serwisu podgrup, (jeśli istnieją).
Menu jest zawsze widoczne bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w BIP.
Linki do informacji znajdujących się na innych stronach otwierają się w nowym oknie.
Okno wyświetlania stron (miejsce wyświetlania informacji zawartych w serwisie):
Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą tekstu, załączników w postaci plików do pobrania, zdjęć i grafik.
Aby wyświetlić treść informacji publicznej w oknie – należy kliknąć wybraną pozycję menu. W przypadku wystąpienia wielu możliwości, wybrać jedną z wyświetlonej listy.
Na treść strony składają się:

 • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
 • treść zasadnicza w postaci tekstu,
 • ewentualne załączniki w postaci plików do pobrania,
 • informacja o miejscu i czasie wytworzenia oraz aktualizacji danej informacji, osobach odpowiedzialnych za jej treść, statystyce, historii aktualizacji strony – informującej o dokonanych poprawkach w jej treści i pozwalającej zapamiętanie wcześniejszych wersji dokumentu wraz z załącznikami.
 • Wyszukiwarka – dostęp z poziomu wyszukiwarki polega na wpisaniu w pole w tekstowe szukanego słowa lub wyrażenia. Po użyciu przycisku >>szukaj>> znacznik lupy, wyświetli się lista stron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Klikając w wybrany tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na stronę zawierającą pełną treść dokumentu.

 

PRZYCISKI FUNKCYJNE STRONY GŁÓWNEJ 

Pozwalają na szybką nawigację po stronie, do zdefiniowanych dla każdego z nich elementu strony, kliknięcie przenosi do danej podłączonej do przycisku strony bądź innej zwartości serwisu BIP.

 

MENU BOCZNE – prawa część strony

Menu boczne-przedmiotowe zawiera odnośniki do dokumentów pogrupowanych według indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. według struktury organizacyjnej podzielonej na treści lub reguły czasowe, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści strony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg stron z informacjami.

 

 

 • Narzędzia dostępności – powalają uzyskać polepszenie  widoku witryny.
 • Statystyki – z tego poziomu można uzyskać dostęp do dokumentów najczęściej przeglądanych prze użytkowników serwisu. Kliknięcie w wybrany dokument przenosi użytkownika na stronę zawierającą pełną treść dokumentu.
 • Kategorie – ogłoszenia i publikacje są zgrupowane według kategorii do której daną publikację przypisano. Można obejrzeć zgrupowane publikacje według danej kategorii klikając na nią.
 • Najnowsze wpisy – wyświetlana jest lista ostatnich publikacji
 • Archiwa – grupują publikacje według lat – miesięcy. Można obejrzeć zgrupowane publikacje według danej kategorii klikając na nią.

MENU STOPKI – dolna  część strony

Odnośniki do kompletnego archiwum publikowanych treści w serwisie BIP, zorganizowanych-zgrupowanych według miesięcy  i roku, nawigacja polega na kliknięciu rekordu z nazwą-oznaczeniem miesiąca bądź roku co wyświetli listę z wyborem, kliknięcie na  wybrany element wyświetli listę publikacji odpowiadającej dokonanemu wyborowi.

Odnośniki do stron serwisów powiązanych tematycznie,  kliknięcie  otwiera przypisany link do strony;

Część dokumentów publikowanych  na stronach  BIP  mogła zostać umieszczona w formacie skompresowanym ZIP, systemy Microsoft z rodziny Windows posiadają wbudowany mechanizm obsługi plików ZIP. Można także pobrać i zainstalować darmowy, na licencji GNU GPL v2  program 7zip do obsługi plików w formatach skompresowanych w tym  pliki ZIP.

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji