Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej są zobowiązane do udzielania informacji o przebiegu postępowania. Informacji takiej udziela się stronie, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Informacji udziela się niezwłocznie.

  2. Sprawy załatwiane są lub rozstrzygane według kolejności ich wpływu z zachowaniem terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

  3. Informację o stanie przyjmowanej sprawy można uzyskać w następujący sposób:

       – telefonicznie pod numerami telefonów: (58) 343-00-87; (58) 343-00-90,

       – przy użyciu adresu e-mail:

       – osobiście w Sekretariacie WBGiTR w Gdańsku.

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji