Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Udostępnienie informacji publicznej

Ogólny opis sprawy:
Prawo do informacji publicznej pozwala na uzyskanie informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Udostępnieniu podlegają informacje w szczególności o:

  1. zasadach funkcjonowania jednostek organizacyjnych,
  2. danych publicznych (pism urzędowych, stanowisk w sprawach publicznych, treść aktów normatywnych),
  3. majątku publicznym.

Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.)

Wniosek:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, a znajduje się w jego posiadaniu, jest udostępniana na pisemny wniosek. Wniosek można składać w następujący sposób:

– przesłać pocztą elektroniczną na adres: ,

– listownie na adres Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku,

– złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku,

– adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /WBGITRGDA/skrytka

– link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Opłata:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

Akty prawne dotyczące sprawy:
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 

Klauzula informacyjna:

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk, tel. 58 343 00 87, e-mail:

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres e-mail:

Cel przetwarzania
Załatwienie sprawy wszczętej wnioskiem o udostępnieniu informacji publicznej.

Podstawa przetwarzania
Podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO*.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym został zrealizowany wniosek.

Odbiorcy danych
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz gdy nasze zadania realizują podmioty, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych).

Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: ).

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, aby WBGiTR mógł zrealizować usługę. Ich niepodanie skutkuje nieprowadzeniem postępowania. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

1) podmiot, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352);

2) format zgodny z wymogami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Dokumenty do pobrania:

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji