Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

 

 

Informacja o składnikach majątku, którym dysponuje WBGiTR w Gdańsku:

Stan na 01.01.2019 r.:

środki trwałe 3 496 759,67 zł
pozostałe środki trwałe 329 814,51 zł
wartości niematerialne i prawne 499 510,01 zł

 

 

Plan finansowy WBGiTR w Gdańsku: stan na 01.01.2019 r.:

Dochody:
01004 : biuro geodezji i terenów rolnych 2 566 118 zł
01042 : wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 500 000 zł
Wydatki
01004 : biuro geodezji i terenów rolnych 4 184 763 zł
01005 : prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 193 000 zł
01042 : wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 5 000 zł
75011 : urzędy wojewódzkie 80 000 zł

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji