Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Informacja o składnikach majątku, którym dysponuje WBGiTR w Gdańsku w 2020 roku

Informacja o składnikach majątku, którym dysponuje WBGiTR w Gdańsku:

Stan na 01.01.2020 r.:

środki trwałe 3 633 389,16 zł
pozostałe środki trwałe 417 817,54 zł
wartości niematerialne i prawne 488 724,10 zł

 

 

Plan finansowy WBGiTR w Gdańsku: stan na 01.01.2020 r.:

Dochody:
01004 : biuro geodezji i terenów rolnych 1 431 546,00 zł
01042 : wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 500 000 zł

 

Wydatki
01004 : biuro geodezji i terenów rolnych 4 214 763,00 zł
01005 : prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 202 000,00 zł
01042 : wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 5 000,00 zł
75011 : urzędy wojewódzkie 100 000 zł

Dostępność – Narzędzia

Kategorie: według treści

Archiwa publikacji